ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden strekken ertoe de voorwaarden te bepalen waaronder de besloten vennootschap COVERIT, met maatschappelijke zetel gelegen te 1400 Nivelles (Nijvel), Faubourg de Charleroi 102 B en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.615.831 (hierna “de vennootschap”) aan haar Klanten die hierom vragen (hierna de “Klant”), goederen en diensten verkoopt in het kader van haar activiteit, onverminderd ieder andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden of in de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant (Hierna de “algemene Voorwaarden”).

Contactgegevens van de Vennootschap :
Telefoonnummer : 0474.407.620
Email : [email protected]

 

Artikel 1 - Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn in het bijzonder van toepassing op elke levering van carports met zonnepanelen van hout, aluminium, PVC en canvas of enig ander gelijkaardig product alsmede op de levering van aanverwante materialen en/of toebehoren door de Vennootschap (hierna het “Product”). Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke dienst die – rechtstreeks of onrechtstreeks – verband houdt met de plaatsing van het door de Klant bestelde Product.

1.2. Elke eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden moet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn tussen de Vennootschap en de Klant. Een dergelijke afwijking is enkel van toepassing op de specifieke levering van het Product en/of de dienst waarvoor ze werd toegestaan.

1.3. De Klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden alvorens het contract af te sluiten, en deze te aanvaarden. Hij verbindt zich ertoe ze na te leven.

Artikel 2 – Producten

2.1. De Producten zijn beschreven in de catalogi, prospectussen en andere documentatie (op papier of elektronisch) die door de Vennootschap aan de Klant worden voorgelegd. Deze documentatie, de tarieven evenals alle aan de Klant meegedeelde informatie worden louter ter informatie gegeven en de Vennootschap is niet gebonden door de specificaties in deze documenten.

2.2. De geleverde Producten zullen voldoen aan de in de Bestelling omschreven kenmerken. De Producten kunnen worden gewijzigd naargelang de evolutie van de technieken of van de aangewende materialen. Indien het Product beantwoordt aan het door de Klant beoogde gebruik, kan het niet worden geweigerd.

2.3. De Klant erkent naar behoren te zijn ingelicht over de kwaliteit, over de gebruikswijze en over de specifieke kenmerken van het gekochte Product.

 

Artikel 3 – Offertes en aanvaarding van Bestellingen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden Offertes door de Vennootschap gedaan zonder enige verbintenis van haar kant. De Vennootschap is enkel gebonden door een offerte die schriftelijk door de Klant wordt aanvaard tijdens de geldigheidsduur ervan of in geval van bestelling door de Klant die schriftelijk door de Vennootschap wordt bevestigd (beiden hierna de “Bestelling” genoemd). In deze Bestelling worden de modaliteiten en de details van de verkoop vermeld. In de bestelling zullen in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden en afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden worden opgenomen.

3.2. Elke Bestelling omvat de verkoop en de levering van het Product en, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, de installatie bij de Klant (of op enige andere in de Bestelling vermelde plaats), door de Vennootschap, de fabrikant van het product (hierna de “Fabrikant”) of enige andere door de Vennootschap aangestelde installateur (hierna de “Installateur”) (hierna de “Installatie”).

3.3. Een door de Klant gevraagde wijziging van de Bestelling kan slechts in overweging wordengenomen indien deze schriftelijk door de Vennootschap wordt ontvangen voordat de Vennootschap enige uitgave doet in verband met de oorspronkelijke Bestelling. Elke wijziging van de Bestelling moet hoe dan ook schriftelijk door de Vennootschap worden aanvaard.

3.4. In geval van laattijdige betaling van een Bestelling kan de Vennootschap weigeren de Bestelling uit te voeren en het betreffende Product te leveren zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding uit welke hoofde ook. De Vennootschap zal het Product slechts bestellen bij haar Fabrikant na volledige betaling van het voorschot overeenkomstig artikel 4.2. hieronder.

3.5. Een annulering van de Bestelling door de Klant moet schriftelijk gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden aan de Vennootschap, en is slechts geldig na schriftelijk aanvaarding door de Vennootschap. In dat geval zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgesteld als volgt :

 • Indien de Klant de Bestelling annuleert en de Vennootschap de annulering aanvaardt voordat de Vennootschap het Product heeft besteld bij de Fabrikant, is de Klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de totale prijs van de Bestelling (excl. BTW) vermeld in de Bestelling, tenzij de Vennootschap bewijst grotere schade te hebben geleden.
 • Indien de Klant de Bestelling annuleert en de Vennootschap de annulering aanvaardt nadat de Vennootschap het Product heeft besteld bij de Fabrikant en voor de levering ervan, is de Klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de prijs van het Product bepaald in de Bestelling, onder aftrek van het bedrag van het door de klant betaalde voorschot en van de eventuele bedongen prijs voor de Installatie, tenzij de Vennootschap bewijst grotere schade te hebben geleden. 

Elke annulering van de Bestelling door de Klant na de levering van het Product (inclusief in het magazijn van de Vennootschap of van de Installateur) zal worden geweigerd en de volledige in de Bestelling bedongen prijs zal door de Klant verschuldigd zijn.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1. De Vennootschap is enkel gebonden door de prijzen vermeld in de Bestelling. De prijzen zijn vermeld in euro en zijn steeds exclusief BTW. Als de Klant een Bestelling plaatst, is de prijs voor deze Bestelling de prijs die van kracht is op het ogenblik van de Bestelling. De prijs omvat de prijs van het Product, de Installatie en de kosten van levering, verplaatsing en transport van het Product.

4.2. Een voorschot van 70% van de totale prijs (inclusief btw) zal worden gevorderd bij de Bestelling. Een tweede betaling van 20% wordt gevorderd bij de levering van het Product en het saldo van 10% bij de voltooiing van de Installatie. Indien geen installatie is voorzien in de Bestelling, zal het volledige saldo van 30% van de totale prijs (inclusief btw) gevorderd worden bij de levering.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. De facturen van de Vennootschap dienen te worden betaald in de valuta waarin zij zijn opgemaakt en contant zonder korting.

5.2. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht met betrekking tot facturen aan de Vennootschap worden meegedeeld onder aangetekende omslag met ontvangstbewijs en in detail worden geformuleerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van de betreffende factuur.

5.3. Onverminderd de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, zal iedere laattijdige betaling of niet-betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot:

 • een interest van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de volledige betaling Elke begonnen maand wordt gelijkgesteld met een volledigeverschuldigde maand.
 • een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 50, onverminderd het recht van de Vennootschap om het volledige bedrag van de werkelijk geleden schade te vorderen (meer bepaald de kosten gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen).

5.4. De niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag maakt van rechtswege het verschuldigd saldo van alle al dan niet vervallen facturen opeisbaar. De eventuele toekenning van gemak van betaling kan geen afstand inhouden van de betaling van de voormelde verwijlinteresten en forfaitaire schadevergoeding.

5.5. in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn contractuele verplichtingen, houdt de Vennootschap zich bovendien het recht voor:

 • hetzij de uitvoering van de Bestelling of van een gedeelte hiervan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten,
 • - hetzij de contractuele relatie tussen de Partijen onmiddellijk op te zeggen, zonder dat hiervoor enige formaliteit of rechterlijke tussenkomst vereist is, na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van vijftien kalenderdagen en onverminderd artikel 6.3 hieronder.

De Vennootschap behoudt zich tevens het recht voor om betaling te vorderen van alle schulden, zelfs van deze die nog niet vervallen zijn, en om elke levering van Producten of diensten alleen uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande alle voorafgaande overeenkomsten en onverminderd de andere rechten die de Vennootschap kan laten gelden.

 

Artikel 6 – Beding van eigendomsvoorbehoud

6.1. In afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde en/of geïnstalleerde Producten (met inbegrip van de toebehoren) die het voorwerp uitmaken van een Bestelling exclusief eigendom van de Vennootschap, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de facturen (in hoofdsom, interesten en aanhorigheden), en dat zelfs in geval van toekenning van gemak van betaling.

6.2. Vanaf het ogenblik van de levering is de Klant de bewaarder en de bewaker van deze Producten tot op het ogenblik van de integrale betaling van voormelde facturen. Alle Hiermee gepaard gaande risico’s zijn uitsluitend ten laste van de Klant. Tijdens de duur van het beding van eigendomsvoorbehoud verbindt de Klant zich ertoe de eventuele identificatieprocédés van de Producten en Toebehoren niet te wijzigen.

6.3. Indien de Klant niet de volledige verschuldigde prijs heeft betaald, en tenzij de Vennootschap er de voorkeur aan geeft de volledige nakoming van de verplichtingen van de Klant te eisen, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om, nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven binnen een termijn van vijftien (kalender)dagen, de verkoop als ontbonden te beschouwen en alle geleverde Producten en toebehoren op kosten van de Klant terug te vorderen. De eventuele betalingen die werden gedaan in uitvoering van de Bestelling kunnen door de Vennootschap worden ingehouden om de verliezen te dekken in verband met de terugname en/of de herverkoop van de Producten, onverminderd elke andere schadevergoeding die de Vennootschap van de Klant kan vorderen.

 

Artikel 7 – Risico-overgang, levering & Installatie

7.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, worden de leveringstermijnen van het bestelde Product en/of de Installatie slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Ze worden echter wel binnen de grenzen van het mogelijke nageleefd.

7.2. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende bepaling.

7.3. Tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaat het risico over op de Klant bij de levering van het Product.

7.4. Indien de Klant afwezig is wanneer het Product op het overeengekomen tijdstip wordt geleverd of indien de Klant zonder gegronde reden weigert de levering in ontvangst te nemen, zullen de kosten veroorzaakt door de bijkomende verplaatsing aan de Klant in rekening worden gebracht.

Evenzo, indien de Klant afwezig is op het voor de Installatie overeengekomen tijdstip of indien de Klant zonder gegronde reden de genoemde Installatiediensten weigert, zullen de kosten van de extra verplaatsing aan de Klant in rekening worden gebracht.

7.5. Indien de Klant weigert het bestelde Product in ontvangst te nemen en/of de Installatiediensten weigert, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de Klant de volledige prijs van de Bestelling aan te rekenen.

7.6. De Vennootschap is gerechtigd het Product in verschillende keren te leveren. Een dergelijke gedeeltelijke levering kan de weigering van de Klant om deze levering in ontvangst te nemen nooit rechtvaardigen.

7.7. Indien de Vennootschap uiteindelijk niet in staat is het Product aan de Klant te leveren en/of de Installatie ervan uit te voeren, worden de door de Klant eventueel betaalde bedragen aan de Klant terugbetaald ten belope van het niet-geleverde Product en/of de niet-geleverde Installatiediensten, zonder interest noch andere vergoeding. De Klant heeft in geen geval het recht om de overeenkomst op kosten van de Vennootschap door een derde te laten uitvoeren.

7.8. Onverminderd artikel 5.5., kan de Vennootschap weigeren de Producten te leveren aan de Klant en/of de Installatie uit te voeren indien er gegronde redenen zijn om ernstig te twijfelen aan de solvabiliteit van de Klant.

7.9. De diensten die verband houden met de Installatie vormen een middelenverbintenis. Zij worden naar keuze van de Vennootschap uitgevoerd door de Fabrikant, een Installateur of door de Vennootschap zelf, naar keuze van de Vennootschap.

7.10. De Klant is verantwoordelijk voor de risico's van de configuratie van de lokalen en voor de conformiteit ervan met de bestaande normen en wetgevingen op het ogenblik van de Installatie zonder dat de Vennootschap (en/of en enige onderaannemer) hiervoor op enigerlei wijze en om welke reden dan ook aansprakelijk kan worden gesteld. Aldus komen alle administratieve en stedenbouwkundige procedures en formaliteiten die eventueel vereist zijn in verband met de installatie van het bestelde Product ten laste van de Klant, zonder dat enig verhaal, van welke aard ook, kan worden uitgeoefend tegen de Vennootschap en/of haar Installateur. Geen enkele administratieve of financiële sanctie kan aan de Vennootschap worden opgelegd ten gevolge van het ontbreken van een vergunning.

7.11. De Klant zal er in het bijzonder op toezien dat de werkplaats toegankelijk is en dat de plaats waar de materialen geïnstalleerd en opgeslagen worden schoon en vrijgemaakt is. De Klant dient er tevens voor te zorgen dat de werkplek voor de Installatie wordt voorbereid in overeenstemming met de voorschriften voor de uitvoering van de Installatie. Met name het egaliseren van de grond, de funderingen, het metselwerk, de drainage enz. worden door de Klant uitgevoerd (tenzij vooraf tussen de partijen schriftelijk anders is overeengekomen), op diens kosten en onder zijn verantwoordelijkheid.

7.12. De Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor schade die onvermijdelijk gepaard gaat met de Installatie indien geen fout kan worden toegeschreven aan de Vennootschap of de Installateur die verantwoordelijk is voor de Installatie.

7.13. De Vennootschap weigert elke aansprakelijkheid uit hoofde van een storing tijdens of na haar tussenkomst die te wijten is aan de verouderde staat of aan gebreken van de structuur waarop de Installatie is of werd uitgevoerd.

 

Artikel 8 – Klachten en garantie

8.1. Onverminderd het hierna bepaalde, geeft de Vennootschap een garantie voor het Product binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de Fabrikant van het betreffende Product. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld buiten de grenzen van de garantie van de Fabrikant. De Vennootschap verstrekt, voorafgaand aan elke Bestelling, alle specificaties met betrekking tot de genoemde garantie, met inbegrip van de duur, de omvang en de uitvoeringsvoorwaarden van de garantie van het bestelde Product.

8.2. De garantie van de Vennootschap geldt enkel voor Producten die vergezeld zijn van de aankoopfactuur. Deze garantie dekt enkel de defecten of gebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van het Product. Bijgevolg zijn meer bepaald uitgesloten :

 • abnormaal gebruik, overbelasting of vandalisme;
 • blootstelling van het Product aan externe factoren die niet door de Fabrikant zijn voorzien;
 • alle directe of indirecte schade die na de overdracht van de risico's aan het Product wordt toegebracht, en meer bepaald deze welke het gevolg is van natuurlijke of meteorologische oorzaken
 • de vervanging van toebehoren waarvan de regelmatige vernieuwing noodzakelijk is;
 • door de Klant of een derde aan het Product veroorzaakte gebreken, hetzij moedwillig hetzij door nalatigheid, door een onoordeelkundige of verkeerde behandeling, door slecht onderhoud, door een abnormaal of ongeschikt gebruik van het Product of door het niet naleven van de voorschriften van de Fabrikant;
 • alle schade die veroorzaakt wordt door de installatie, de reparatie(s) of de wijzigingen aangebracht aan het Product door de Klant of door een derde.

8.3. Onverminderd de beperkingen en voorwaarden van artikel 8.1. moet de Klant bij ontdekking van een gebrek of een verborgen gebrek de Vennootschap hiervan onmiddellijk in kennis stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden waarin hij er kennis van heeft gekregen, en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking ervan, bij gebreke waarvan elk recht van de Klant op garantie vervalt.

8.4. De Klant zal het product inspecteren onmiddellijk na de installatie ervan (of indien de Installatie niet is inbegrepen in de Bestelling, bij de levering ervan). Om geldig te zijn moet elke klacht met betrekking tot een kennelijk gebrek aan conformiteit van het Product binnen vijftien (15) kalenderdagen na het einde van de Installatie (of, indien geen Installatie is voorzien, binnen vijftien (15) kalenderdagen na de levering) voor Klanten die geen consumenten zijn, en binnen 2 maanden voor Klanten die consumenten zijn, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Vennootschap worden meegedeeld.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Onder voorbehoud van de toepassing van Artikel 8 zal de Vennootschap niet aansprakelijk zijn jegens de Klant, behalve in geval van bedrog, en indien de Klant een consument is, in geval van grove nalatigheid of van een fout die lichamelijke schade heeft veroorzaakt aan de Klant.

9.2. In geval van toepassing van artikel 9.1, behalve in geval van lichamelijk letsel toegebracht aan de Klant als de Klant een consument is, is de totale contractuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot de waarde van het in de Bestelling vermelde Product en strekt zich niet uit tot indirecte of incidentele schade, zoals met name gebruiksderving, vervangingskosten, verhoogde algemene kosten, verstoring van de planning of winstderving.

 

Artikel 10 – Overmacht

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een laattijdige uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan gebeurtenissen buiten haar normale invloedssfeer en in het bijzonder in geval van bevoorradingsmoeilijkheden, tekort aan arbeidskrachten of energie, pandemie, ongeacht of deze gebeurtenissen de Vennootschap zelf of haar Fabrikanten of Installateurs treffen, en ongeacht de al dan niet onvoorzienbare aard van deze gebeurtenissen.

Artikel 11 – Verzaking

Het niet uitoefenen door de Vennootschap van alle of een deel van de rechten en rechtsmiddelen vermeld in de Algemene Voorwaarden houdt geenszins een afstand in van deze rechten en rechtsmiddelen en laat de mogelijkheid onverlet voor de Vennootschap om deze later in te roepen.

 

Artikel 12 – Overdracht & uitbesteding

De Vennootschap kan haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan een derde, zonder dat dit aanleiding geeft tot een vermindering van de garantie voor de Klant.

Artikel 13 – Deelbaarheid

De nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid tot gevolg van de andere bepalingen die voor het overige van kracht blijven.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens

14.1. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Vennootschap de persoonsgegevens van de Klant of de contactpersoon bij de Klant ([naam], voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd). De Klant of de contactpersoon bij de Klant wordt ervan in kennis gesteld dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand van de Vennootschap, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

14.2. Deze gegevens worden door de Vennootschap verwerkt met het oog op de verwerking van de Bestelling en in het kader van haar klantenbeheer op grond van haar rechtmatig belang om haar goede werking te verzekeren (vrijheid van ondernemerschap). De gegevens worden bewaard zo lang als nodig om deze doelstelling te bereiken.

14.3. Overeenkomstig de vereisten van de GDPR, wordt de Klant (of de contactpersoon binnen de Klant) erover geïnformeerd dat hij de volgende rechten heeft - bevestiging te krijgen dat de hem betreffende gegevens worden verwerkt en informatie verkrijgen over de uitgevoerde verwerking; - rectificatie te krijgen van onjuiste gegevens; - gegevens te laten wissen; - beperking van de verwerking te verkrijgen; - zijn recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen, d.w.z. het recht om de Vennootschap te verzoeken de gegevens hetzij rechtstreeks aan hem, hetzij aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; - zijn toestemming voor verwerking in te trekken (dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van eerdere verwerkingsactiviteiten); - bezwaar te maken tegen elk gebruik van zijn gegevens om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie; - een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

​14.4. Als de Klant zijn rechten wenst uit te oefenen, kan hij ons contacteren per e-mail op het adres  [email protected] of per post op het adres “Coverit”, Faubourg de Charleroi, 102 B te 1400 Nivelles.

Artikel 15 – eigendom - Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De Klant verleent de Vennootschap het recht de foto’s van haar werk te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder vermelding van naam noch van adres van de Klant.

15.2. Het design, het ontwerp, de plannen, de tekeningen en de resultaten van de processen (zowel materieel als intellectueel) die in het kader van een Bestelling worden geproduceerd, zijn en blijven eigendom van de Vennootschap.

Artikel 16 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

16.1. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant (België).

16.2. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing, met uitsluiting in geval van een buitenlands gegeven, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980.