DISCLAIMER

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "Disclaimer" genoemd) zijn van toepassing op de bezoeken aan de website www.coverit.be , hierna de "Site" genoemd. Deze website is eigendom van Coverit, een naamloze vennootschap gevestigd te 1190 Vorst, Boulevard de l'humanité 415 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.615.831.


Dit eigendomsrecht heeft geen betrekking op de Persoonsgegevens die via de verschillende formulieren worden ingediend en uitsluitend worden doorgegeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679.


Het gebruik of de raadpleging van de Site impliceert automatisch de volledige aanvaarding van de Disclaimer. De toegang tot de informatie op de informatiepagina's is gratis, maar het is noodzakelijk om de Disclaimer te lezen en te aanvaarden.


Indien een bezoeker (hierna te noemen "jij") de Site blijft raadplegen, betekent dit dat hij of zij de inhoud van de Disclaimer formeel heeft aanvaard.


De toegang tot de site is gratis. Als u de voorwaarden van deze diensten of het bijbehorende vertrouwelijkheidsbeleid niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de aangeboden diensten.


Door de Site gewoon te gebruiken, aanvaardt u de Disclaimer volledig en onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe alle bepalingen ervan na te leven. Indien u de Disclaimer geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, raden wij u aan de Site niet te bezoeken of te gebruiken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle pagina's van de Site.


Coverit behoudt zich het recht voor de Disclaimer te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie. U wordt daarom geadviseerd de Disclaimer regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie. Indien de Disclaimer wezenlijke veranderingen ondergaat, zal de informatie hierover voor zover mogelijk op de Site worden geplaatst. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


De Site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk, behalve in het geval van al dan niet geplande onderbrekingen voor onderhoudsdoeleinden of in het geval van overmacht. Coverit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Site.Informatie geleverd door de website

Coverit beheert de Site en werkt deze voortdurend bij om bezoekers te voorzien van de meest recente informatie over haar producten, diensten en activiteiten. Het doel van de Site is om bezoekers te voorzien van de best mogelijke informatie. Als er foutieve informatie wordt gepubliceerd, zal Coverit alles in het werk stellen om deze te corrigeren zodra deze wordt ontdekt. Coverit kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op de Site geraadpleegd wordt.


De informatie die op de Site wordt gepubliceerd is van algemene aard en is niet ontworpen om aan elke individuele behoefte te voldoen. De informatie is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel en vormt geen persoonlijk professioneel advies of aanbevelingen. Coverit geeft geen garantie voor de juistheid of wettigheid van de gepubliceerde of aangeboden informatie op de Site, met inbegrip van advertenties die onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder worden gepubliceerd. De inhoud van de Site, met inbegrip van hyperlinks, kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.Aansprakelijkheid Coverit

Coverit kan de constante en foutloze beschikbaarheid van alle functies van de Site, de onmiddellijke oplossing van fouten of de totale afwezigheid van virussen of schadelijke elementen op of afkomstig van de Site niet garanderen. Coverit kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) als gevolg van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het geval van ongepast of frauduleus gebruik van de informatie op de site, wijst Coverit alle verantwoordelijkheid af.Hyperlinks naar de site

De Site kan directe en indirecte hyperlinks bevatten naar andere sites van instellingen of individuen, gekoppeld aan Coverit of volledig onafhankelijk. Coverit wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites waarnaar links op de Site worden voorgesteld. De aanwezigheid van links naar een of meer andere sites, met inbegrip van de links op deze sites, impliceert op geen enkele wijze een associatie, partnerschap, verbondenheid of goedkeuring van welke aard dan ook met de instellingen die deze sites voorstellen.


Zodra Coverit op de hoogte komt van illegale inhoud of inhoud die niet voldoet aan de doelstelling op een site waarnaar een link op de Site is voorgesteld, zal deze hyperlink van de Site worden verwijderd, zonder dat Coverit hiervoor verantwoordelijk is voor de periode dat de link op de Site aanwezig was.


Coverit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in website-adressen of domeinnamen die op de Site worden weergegeven.Intellectueel eigendom

De teksten, foto's, lay-out, logo's, illustraties en andere elementen op de Site zijn auteursrechtelijk beschermd. De Coverit handelsnaam, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn ook beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, aanpassing, vertaling, schikking, gebruik of wijziging van de website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coverit. Gebruikers van de Site verplichten zich uitdrukkelijk de auteursrechten van Coverit en derden volledig te respecteren. Coverit behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om inbreuk op haar auteursrechten te voorkomen of te beëindigen, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden.


Coverit geeft bezoekers alleen toestemming om gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat het voor hun eigen informatie is bedoeld en met uitsluiting van enige reproductie, distributie of commercialisatie.Privacybeleid

Het beleid van Coverit inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat van toepassing is op eenvoudige bezoekers van de Site, is beschikbaar op de homepage van de Site. Om toegang te krijgen tot de diensten van Coverit is acceptatie van dit beleid vereist.Verantwoordelijkheid bezoekers

Door de informatie op de Site te raadplegen, doet u afstand van elke claim of verhaal tegen Coverit met betrekking tot het gebruik van de gegevens of informatie die u op de Site ter beschikking worden gesteld. Coverit kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of incidentele schade. Bovendien gaat u, door toegang te zoeken tot de informatie die op de Site wordt aangeboden, akkoord met het accepteren van alle risico's die aan het gebruik hiervan verbonden zijn en doet u afstand van enige claim tegen Coverit, inclusief het risico van schade aan uw computer, software of gegevens veroorzaakt door een virus dat door de Site of door uw toegang tot de Site wordt verzonden of geactiveerd.Veiligheid op de site

Om de veiligheid van de Site te waarborgen, zal Coverit alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals beveiligingsaudits, encryptietechnieken en beveiligde omgevingen, evenals alle redelijke maatregelen en procedures in overeenstemming met de geldende normen. Bepaalde delen van de Site kunnen beperkt zijn en vereisen specifieke toegangsregelingen. In het geval van een aanval op de Website, cybercriminaliteit of een andere ongeoorloofde poging om toegang te krijgen tot de Website of een deel daarvan, zal Coverit alle wettelijke middelen die haar ter beschikking staan gebruiken om de integriteit van de Website te behouden, in samenwerking met de bevoegde justitiële en politiële autoriteiten.Nietigheid van een clausule

Als een of meer clausules van de Disclaimer als ongeldig, onwettig of ontoepasbaar worden beschouwd, zal dit niet leiden tot de ongeldigheid of ontoepasbaarheid van de andere clausules. De bepaling die geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of ontoepasbaar is, wordt als ongeldig beschouwd, terwijl alle andere bepalingen van kracht blijven. De ongeldig verklaarde bepaling zal worden vervangen door een andere bepaling met hetzelfde effect.Toepasselijk recht

Door de Site te bezoeken, aanvaardt u deze Disclaimer, die gelijk staat aan een online overeenkomst. Bijgevolg aanvaardt u dat elk geschil of elke actie met betrekking tot de Site of de gegevens die erop worden geplaatst, onderworpen is aan het Belgisch recht.