PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van Coverit, een naamloze vennootschap gevestigd aan de Boulevard de l'humanité 415, 1190 Forest en geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0735.615.831.


Dit eigendomsrecht heeft geen betrekking op de Persoonsgegevens die via de verschillende formulieren worden ingediend en uitsluitend worden doorgegeven aan de Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679.


Coverit's Data Privacy Officer kan gecontacteerd worden op het volgende adres: [email protected].


Bij Coverit zijn we toegewijd aan het respecteren van de privacy van de personen die betrokken zijn bij onze activiteiten, in het bijzonder bij het bezoeken en gebruiken van de site.


Dit Privacybeleid (hierna "het Beleid" genoemd) beschrijft hoe wij de Persoonsgegevens beheren die wij verzamelen, hetzij via formulieren, website-inschrijvingen, telefoongesprekken, e-mails of andere communicatie met u. Wij kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen voor specifieke doeleinden (zie hieronder) en via externe gegevensbronnen, zoals de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en/of het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders of directeurs van rechtspersonen te bevestigen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Door dit beleid te accepteren, de diensten van Coverit te gebruiken, u te registreren voor een Coverit-evenement of Coverit anderszins te voorzien van uw Persoonsgegevens, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van het beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens die in overeenstemming met het beleid zullen worden uitgevoerd.


De Persoonsgegevens die wij verzamelen voor het beheren van precontractuele en contractuele relaties en het uitvoeren van onze diensten. Dit omvat over het algemeen:

• Uw identificatiegegevens: achternaam, voornaam.

• Uw contactgegevens: vast/mobiel telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, fysiek adres anders dan woonadres.


Voor bepaalde gegevensverwerkingen kan een specifiek privacybeleid van toepassing zijn.


We gebruiken deze persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om op uw verzoeken te reageren en met u en anderen te communiceren in verband met onze activiteiten;

• Om u informatie over evenementen te sturen (inclusief een nieuwsbrief, met de mogelijkheid om u af te melden);

• Om u ondersteuning en hulp te bieden in verband met onze diensten;

• Om u belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze diensten, algemene voorwaarden en andere administratieve of technische informatie;

• Beslissingen nemen over de levering van diensten ;

• Om enquêtes en marktanalyses uit te voeren, waaronder tevredenheidsonderzoeken;

• Om u marketinginformatie te verstrekken (inclusief informatie over onze diensten of andere diensten die worden aangeboden door geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw expliciete voorkeuren;


Coverit kan Persoonsgegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

• Onze externe dienstverleners, zoals deskundigen, IT-dienstverleners, ondersteunings-, hosting-, print- en andere soortgelijke leveranciers, evenals onderaannemers die ons bij onze activiteiten bijstaan.


Coverit neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld in gevaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.


Wanneer Coverit Persoonlijke Informatie aan een dienstverlener verstrekt, wordt de dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en is deze verplicht om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonlijke Informatie te waarborgen.


Coverit neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens geschikt, nauwkeurig en volledig zijn voor het beoogde gebruik, om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken.


In het algemeen bewaren we uw gegevens niet langer dan nodig is en verwijderen we ze zodra de reden voor het verzamelen ervan niet langer geldig is.


U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, te verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid in bepaalde omstandigheden. Neem contact met ons op via het e-mailadres [email protected] en bewijs uw identiteit met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, voor elk verzoek of als u vragen of zorgen hebt over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde rechten, zoals het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid, beperkt kunnen zijn onder de GDPR of de Belgische privacywetgeving.


We evalueren de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met ontwikkelingen in ons bedrijf en wettelijke vereisten. Wij zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.


Als je ontevreden bent over onze verwerking van je Persoonsgegevens en van mening bent dat we de kwestie niet kunnen oplossen door contact met ons op te nemen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.